KMA-Policy

Kvalitetspolicy

 • Eftersom kvalitet är en del av Takläggarnas värdegrund ska bolaget rankans som ledande bland svenska takföretag. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande.
 • Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att sätta kunden i fokus och hjälpa till att tydliggöra behoven och se till att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.
 • Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att ha en hög ambition och sätta utmanande och tydliga mål, gå från ord till handling; vi måste kunna kvantifiera, mäta och leverera.
 • Medarbetare och underentreprenörer ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete. De ska också förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå företagets målsättningar.
 • Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Miljöpolicy

 • Takläggarna i Mälardalen AB följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi samordnar våra projekt i så stor omfattning som möjligt och försöker så längt det går att samtransportera varor för att minska miljöpåverkan.
 • Vi förnyar regelbundet vår bilflotta och försöker minska antalet resor och transporter.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi återvinner och sorterar vårt avfall så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, det vill säga arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
 • Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet. Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.
 • Varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.
 • Arbetsförhållandena ska medge omväxling i arbetet. Bra samarbete och social kontakt med arbetskamraterna ska eftersträvas. Arbetsuppgifterna ska motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.
 • KMA ansvarig på företaget ansvarar för att interna revisioner planeras och genomförs med syfte att ständigt förbättra alla delar inom KMA